Citronfjärilen | Behandlingar vid CF och mirakelmedicinen vi alla väntar på • Citronfjärilen

Från symtomlindring till att behandla grundorsaken till sjukdomen

2020-05-27

Under flera decennier har behandlingen av Cystisk Fibros sett mer eller mindre likartad ut: vi försöker hantera och lindra symptomen av sjukdomen, inte minst symptomen från lungorna. Det handlar om slemlösande mediciner oralt och i inhalationsform, andningsgymnastik för att få bort så mycket av det sega slemmet som möjligt, fysisk aktivitet, god sömn och bra kosthållning för att hålla god vikt.

Men trots den omfattande dagliga behandlingen kommer de flesta inte undan att de bakterier som bor i lungorna växer till sig med jämna mellanrum. Det innebär ökad slemmängd i lungorna och en ständig inflammatorisk process som i sin tur leder till skadad lungvävnad och ytterligare slemproduktion.

De behandlingar som under många årtionden har tillgripits för att försöka hantera denna onda spiral, består av nödlösningar som har permanentats i brist på annat: stora mängder antibiotika i tablettform, inhalationsform och intravenöst krävs flera gånger per år, för att försöka bromsa den skadliga utvecklingen, pressa tillbaka och hålla infektionerna i schack.

I genomsnitt får vuxna patienter med CF fyra intravenösa antibiotikabehandlingar per år, samt en hel del tablett- och inhalationskurer med antibiotika. Många får svåra biverkningar av antibiotikan, utvecklar allergier mot dem och till slut blir bakterierna mer eller mindre resistenta mot de få antibiotikasorter som finns tillgängliga. Som känt, har ytterst få nya antibiotikum utvecklats de senaste årtiondena och den “innovation” som sker är oftast varianter inom samma klass av antibiotika. Pulmonella svampinfektioner och multiresistenta bakterier är ytterligare ett växande problem, som sannolikt förstärks av den massiva antibiotikaanvändningen. Mot inflammation används kortisontabletter, som också har relativt skadliga biverkningar på lång sikt. 

Det finns hopp

Men det finns hopp, det finns nämligen “nya” mediciner, som redan har använts i USA under ett antal år. Det är läkemedel som behandlar grundorsaken, dvs det felaktiga CFTR-proteinet, så att proteinet fungerar lite, lite bättre… Det har visat sig att en relativt liten förbättring av CFTR-proteinets funktion kan få stora positiva effekter för en CF:ares hälsa. Även här i Sverige fick vi efter en lång strid och väntan tillgång till ett av dessa läkemedel – Orkambi. Medicinen kan förskrivas till patienter med två uppsättningar av den vanligaste mutationen och kan teoretiskt sett behandla hälften av alla CF-patienter som inte har genomgått en lungtransplantation.

Orkambi – snart två år sedan de första svenska patienterna startade

Vi det här laget har många tagit Orkambi över ett år och för en del har det haft omvälvande konsekvenser för deras liv. De som får bra effekt av Orkambi har kraftigt minskad mängd slem, sänkt systemisk inflammation som kan visa sig i att den dagliga febertoppen plötsligt försvinner, behandlingen kräver mindre tid och många har fått mer ork. Lungfunktionen går upp för de flesta men i olika stor utsträckning. Men inte minst, de flesta får markant färre exacerbationer; dvs bakterierna växer inte till sig på samma sätt som tidigare och en del patienter har inte behövt intravenösa antibiotikakurer på över ett år!
För någon som hamnat i ett läge i sin sjukdomsutveckling där behandlingen känns som att försöka skopa vatten ur ett sjunkande skepp med en tesked, är varje minskning av slemmängden, minskning av inflammation och bakterietillväxt inte mindre än ett mirakel!

Men, det finns fortfarande ett “men”. Alla som har fått prova Orkambi har inte svarat så bra. En del fick ingen effekt. En del blev sjukare i lungorna. Den vanligaste orsaken till att patienter slutar ta Orkambi handlar dock om biverkningar. En del får biverkningar som upplevs som så svåra att det inte är värt att fortsätta med Orkambi. Efterföljaren Symkevi skulle i studier visat på mindre risk för biverkningar men läkemedlet har regionerna inte velat köpa in och är därför inte tillgänglig i Sverige. Ändå är den främsta anledningen till att vi behöver gå vidare och förhandla om den senaste i raden av dessa läkemedel, att Orkambi och Symkevi inte kan behandla den andra hälften av de som har CF, de med andra mutationer. Det läkemedlet finns och är godkänt i USA under namnet Trikafta, sedan slutet av 2019. 

Trikafta

Trikafta, som förväntas bli godkänt i Europa i slutet av 2020, kan behandla minst 90% av alla med CF, beroende på mutationskombination. Science magazine utsåg Trikafta som en av de 10 största vetenskapliga genombrotten är 2019.

Vad är det som gör Trikafta så unikt att vetskapen om läkemedlet når långt utanför CF-kretsar? Det är både effekten och att så många kan få helt förändrade liv av läkemedlet. Orkambi gav en genomsnittlig förbättring av lungfunktionen på 3%-enheter, för de som ingick i två omfattande fas-3 studier och en 56%-ig minskning av antalet exacerbationer som krävde intravenös antibiotika

Trikafta däremot gav en 14%-enheters, genomsnittlig ökning i lungfunktion och en 78%-ig minskning av antalet exacerbationer som behövde behandlas med intravenös antibiotika.

Vad innebär detta rent konkret? Från sociala medier har det rapporterats från de i USA som har fått tillgång till Trikafta att det helt har förändrat vad det innebär att ha Cystisk Fibros: nästan inget slem, markant förbättring av lungfunktion och arbetskapacitet, normaliserad vikt, jämnare blodsocker och minskat behov av insulin och/eller matsmältningsenzymer för dem som behöver det. Men framför allt en ännu större minskning av inflammationer och infektioner. En del har t.o.m. rapporterat om att de har lyckats bli av med multiresistenta bakterier, då antibiotikan tycks få mer effekt på den markant minskade slem mängden och densiteten där bakterier inte längre trivs lika väl som innan.


Det innebär också att även de som har så låg lungfunktion och svår sjukdomsstatus att de har listats för lungtransplantation, kan få markant förbättrad lungfunktion och återfå syresättning, vikt och ork som de trodde att de hade förlorat för gott. Många kan alltså avskrivas från lungtransplantationslistan. För den större gruppen som ännu inte har fått för långtgående lungskador, inte minst för barn och yngre vuxna, kan Trikafta innebära att de aldrig behöver känna på de svåra effekterna av sjukdomen och genomlida samma omfattande behandlingsbörda, som tidigare generationer CF:are. 

För de resterande 5-10% vars mutationer inte svarar på Trikafta är forskningen hoppfull om att genterapi ska bli ett alternativ inom en inte alltför avlägsen framtid. Vid sidan av läkemedelsföretaget som har utvecklat Trikafta finns konkurrerande läkemedelsföretag som har kommit långt i utvecklingen av liknande CFTR-modulerare, något som är viktigt för att även kunna erbjuda alternativ för ovanligare mutationer och för dem som kanske får biverkningar av Trikafta.

Dessa läkemedel kommer att förändra hur vi ser på Cystisk Fibros för alltid och hur vi som lever med Cystisk Fibros ser på våra egna liv och framtiden.
Det är därför Trikafta ofta kallas en “mirakelmedicin”.

May is Cf Awareness Month. Under maj månad uppmärksammas Cystisk fibros, CF, över hela världen för att öka kunskapen om den svåra kroniska sjukdomen. I Sverige har ca 700 personer den genetiska sjukdomen och en av 35 personer bär på anlaget. CF var tidigare en barnsjukdom, men tack vare bättre vård och forskning når många med CF vuxen ålder. 
#fondencitronfjarilen #cysticfibrosisawareness #levamedcf

BERÄTTA FÖR ANDRA