Citronfjärilen | FAQ TRIKAFTA • Citronfjärilen

Frågor och svar om Trikafta

2020-06-23

Vad är Trikafta?

Trikafta är ett kombinationspreparat bestående av tre verksamma substanser: Ivacaftor, Tezacaftor, samt Elexacaftor. Tillsammans kan dessa tre verksamma substanser få det defekta Cftr-proteinet att fungera lite bättre hos alla dem som har minst en f508del-mutation. 

Vilken effekt har Trikafta?

Fas-3-studierna som godkännandet hos det amerikanska läkemedelsverket FDA baserades på, visar följande förbättringar i snitt, vid 24 veckor.

  • Lungfunktionen mätt i Fev1* steg med 14,3%-enheter jämfört med placebogruppen.
  • Antalet exacerbationer** minskade med 63%, (från 113 stycken i placebogruppen ch 41 stycken i den aktiva gruppen som fick Trikafta.
  • Antalet exacerbationer som krävde till vård på sjukhus minskade med 71%
  • Antalet exacerbationer som krävde intravenös antibiotika minskade med hela 78% (från 51 stycken i placebogruppen till 11 i Trikafta-gruppen)
  • Svettkloridhalten minskade med 41,8 mmol/L 
  • BMI, dvs vikten i relation till längden, ökade med 1 kg/m2
  • Symtom av andningspåverkan, mätt enligt “Respiratory Symtoms Score, förbättrades signifikant, vilket bl.a innebar: mindre slem, mindre hosta, mindre svårigheter att andas

*(mängden luft som en person kan blåsa ut på en sekund vid ett spirometritest)

** Exacerbation är en förvärring av den bakteriella infektionen i lungorna, dvs att bakterierna som vanligtvis finns i lungorna växer till sig.

Mer om de kliniska fas-3-studierna:

 I den ena kliniska fas-3 studien ingick sammanlagt 403 personer, 12 år eller äldre med en f508del-mutation samt en annan mutation (klass-1-mutation) med en Fev1 på mellan 40%-90%. (med resultaten som citeras ovan).

I den andra kliniska fas-3-studien ingick 107 personer med två f508del-mutationer, 12 år eller äldre, med en lungfunktion mellan 40%-90%. I denna studie fick alla Ivacaftor och Tezacaftor, dvs Symdeko i 4 veckor. Sedan randomiserades ena gruppen till att enbart fortsätta med Symdeko medan den andra fick Trikafta. Gruppen som fick Trikafta fick en ökning av Fev1 på 10 %-enheter jämfört med dem som enbart fick Symdeko. (Effekten av Symdeko på patienter med två 508del-mutationer är ca 4%-enheters ökning av Fev1. Då elexacaftor tillfördes öakde Fev1 med 10%-enheter så att den totala ökningen från startpunkten utan någon cftr-modulerare sammanlagt blir 14%-enheter, precis som för gruppen med en 508del-mutation och en “minimal function”-mutation (klass-1). 

Vad är en “Cftr-modulerare”?

Vi kallar alla de läkemedel som får cftr-proteinet i epitelcellerna att fungera bättre för “Cftr-modulerare” eftersom de får en del av det defekta Cftr-proteinet att fungera normalt. Detta i sin tur leder till att transporten av salt och vatten in och ut i epitelcellerna blir mer normalt, mer som hos en frisk person. I kliniska parametrar mätt innebär det: mindre slem, bättre lungfunktion, färre exacerbationer (dvs förvärring av bakteriell infektion som kräver antibiotika), viktökning, mindre behov av antibiotika, samt i vissa fall mindre behov av enzymer och insulin, sänkt svettkloridhalt. Mao mildras alla de negativa effekter som de defekta CF-generna ger upphov till. Dessa Cftr-modulerare är de första läkemedlen som behandlar grundorsaken till till Cystisk Fibros.

Är Trikafta ett botemedel?

Nej, Trikafta har endast effekt så länge som det tas och innebär livslång behandling, för att symtomen på CF inte ska återgå till hur det var för den enskilda patienten innan påbörjad behandling. Trikafta är inte heller genterapi och modifierar inte mutationerna permanent. 

Ändå har Trikafta haft så pass bra effekt på så många med CF, att det är det närmaste vi kan komma ett botemedel idag, för dem som kan ta det och har bra effekt. Det innebär för många att livet med CF kan bli betydligt lättare och kräva mindre tid och energi. Barn och unga som inte ännu har hunnit få allt för stora lungskador och symtom från sin CF, skulle kunna ha ett liv där de aldrig behöver märka av sin CF på det sätt som tidigare generationer av CF-patienter har fått.

Kan Trikafta ge biverkningar?

Ja, i likhet med de flesta läkemedel kan Trikafta ge olika svårighetsgrader av biverkningar, för vissa patienter. I den kliniska fas-3 studien var de vanligaste allvarliga biverkningarna:

Andra vanliga men mindre allvarliga biverkningar var:

Magsmärtor, diarre, kliande utslag, förhöjda levervärden ASL och ALT, förhöjt CPK, förhöjt bilirubin, rinit (rinnande näsa), influensaliknande symtom, huvudvärk.

De flesta av de mindre allvarliga biverkningarna var övergående.

Det har även framkommit att vissa patienter tycks få depression eller ångest av flera av Cftr-modulerarna. Detta är nu känt hos förskrivande läkare och det är en risk som en bör vara vaksam på. Cftr-modulerare, (främst Orkambi men möjligtvis även de andra), kan påverka effekten av antidepressiva läkemedel och därför bör behandlande läkare alltid få veta vilka läkemedel du tar. 

Kan man få bra effekt av Trikafta även om man har låg lungfunktion, Fev1 under 40%?

De patienter med en Fev1 under 40% fick inte möjlighet att delta i de kliniska studierna. Däremot har denna grupp, under vissa kriterier uppställda av Vertex, kunnat få tillgång till behandling med Trikafta under något som kallas “Compassionate Use”. Det är ett program finansierat av Vertex som erbjuds i vissa länder och under vissa kriterier till de svårast sjuka. Denna grupp med patienter har delgivit sina erfarenheter genom olika forum och det framgår tydligt att även med låg lungfunktion kan alla kliniska parametrar, såsom Fev1, syresättning, vikt och ork osv. förbättras dramatiskt och återvunnen livskvalitet. 

Är Trikafta godkänt i Sverige?

Nej, inte ännu. Trikafta godkändes i USA i slutet av 2019. Det Europeiska läkemedelsverket, EMA, förväntas godkänna Trikafta mot slutet av 2020, under ett annat namn som offentliggörs i samband godkännandet. Det svenska läkemedelsverket följer EMA’s godkännande så att alla läkemedel som godkänns av EMA samtidigt godkänns i alla EU’s medlemsstater. 

Kan man få Trikafta i Sverige?

Trikafta har ett officiellt listpris i USA på $311,503 per år och innan Vertex har fått marknadsföringstillstånd av EMA, kan läkemedelsföretaget inte marknadsföra Trikafta. Detta innebär dock inte ett förbud mot att enskilda patienter kan köpa Trikafta om de skulle ha råd och får ett recept, samt godkänd licensansökan av Läkemedelsverket. I praktiken är det dock, för de flesta, omöjligt att för egna pengar ha råd att köpa Trikafta. 

Trikafta ingår alltså inte i läkemedelsförmånen och högkostnadsskyddet. För att Trikafta ska kunna tas upp i läkemedelsförmånen måste TLV bedöma läkemedlets kostnadseffektivitet och samtidigt måste läkemedelsföretaget Vertex och sjukvårdsregionerna nå en uppgörelse om priset. En TLV-bedömning görs i regel först efter att läkemedlet har godkänts av EMA.

Det kommer att bli förhandlingar om Trikftas pris i trepartsöverläggningar mellan Vertex, Regionerna och TLV i likhet med processen att införa Orkambi. Dessa förhandlingar förväntas påbörjas tidigast i början av 2021 och kan ta lång tid om parterna inte kan enas. 

De CF-patienter som är i särskilt akut behov av Trikafta och befinner sig på transplantationslistan kan få en begäran om Trikafta innan EMA-godkännande, prövad av NT-rådet, om ens CF-läkare anser att det är motiverat. Hittills har ett litet antal patienter fått Trikafta beviljat och finansierat av sina regioner på det här viset men det rör sig ännu om ett ytterst litet antal. 

Vem kommer kunna behandlas med Trikafta?

I USA gäller godkännandet av Trikafta att alla patienter 12 år och äldre med minst en f508del-mutation, dvs sk. homozygota och heterozygota för f508del-mutationen, oavsett vilken den andra mutationen är.


I Europa resonerar EMA lite annorlunda: de godkänner endast de mutationskombinationer som har studerats och fått god effekt i en klinisk studie. Detta, trots att den andra mutationen utöver f508del är fullkomligt irrelevant för effekt och eventuella biverkningar. Dessutom finns det runt 2000 olika CF-mutationer och det är omöjligt att genomföra kliniska studier på alla dessa mutationskombinationer. En del patientföreningar i Europa har försökt påtala hur detta omöjliggör tillgången till Trikafta för patienter vars andra mutation inte ingick i studierna men utan att få gehör. För att trots allt kunna inkludera en något större grupp patienter i godkännandet, beslutade Vertex Pharmaceuticals att genomföra studier med en f508del- mutation + en mutation från klass III,IV, V. dvs även gating och restfunktionsmutationer, så att även dessa mutationer ska ingå i EMA-godkännandet mot slutet av 2020. 

I Europa kommer Trikafta alltså godkännas för alla med två f508del, samt för merparten av dem som har en f508del och en annan mutation. 

Om trepartsförhandlingarna mellan Vertex, Regionerna och TLV leder till ett avtal och att Trikafta tas upp i förmånen, kan förhoppningsvis enskilda CF- läkare ändå förskriva Trikafta för dem med en f508del och en ovanlig mutation som inte ingick i studierna.

BERÄTTA FÖR ANDRA